ZDM100 ดิสโดรมิเตอร์ / ดิสโตรมิเตอร์

ZDM100 ดิสโดรมิเตอร์ เป็นเครื่องมือเลเซอร์ที่ใช้วัดการกระจายขนาดหยดของไฮโดรมิเตอร์ตก นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบประเภทของปริมาณน้ำฝน การมองเห็น การสะท้อนของเรดาร์ และพารามิเตอร์อื่นๆ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาอุตุนิยมวิทยา

ปัจจุบัน มีการนำสถานการณ์ต่างๆ มาใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบจำลองฝนและหมอกเทียมมากขึ้นเรื่อยๆ