Cảm biến đường / Cảm biến mặt đường ZRS

Thông qua việc giám sát thời gian thực của Cảm biến mặt đường ZRS, chúng ta có thể lấy thông tin về trạng thái mặt đường lái xe, bao gồm nhiệt độ mặt đường, trạng thái băng, v.v.